Popis správního území obce Hať


Obec Hať, Lipová 357/86, 747 16 Hať

tel: 595 020 666, 597 589 925, 595 020 662, 595 020 667

web: www.obechat.cz; obechat @obechat.cz


Geografické souřadnice katastru:                 49°56′47″ s. š., 18°14′22″ v. d.

Nadmořská výška:                                        215 m n. m.

Výškový systém výškopisných údajů :          Balt po vyrovnání (Balt p.v.).

Rozloha katastrálního území:                      15,72 km2

Počet obyvatel obce:            2 509

děti do 14 - ti let                         391

  • ekonomicky aktivní                 1 684

  • ekonomicky neaktivní                434

 

Zásobování pitnou vodou

V  obci  je  vybudován  veřejný  vodovod,  který  vlastní  a  provozuje  obec Hať.  Je  zásobován  vodou  z vrtu o vydatnosti 23 l/s přes vodojem 2*400 m3, umístěných na katastru sousední obce Šilheřovice. Stávající  zdroje vody jsou pro zásobování obyvatel dostatečně kapacitní.

V ze severu přilehlé ulici Lipová je umístěn vodovodní řad DN100, na ten bude napojen nově navržený  řad DN80.

Návrh vodovodní sítě

Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (dále PRVKÚC), po aktualizaci v 12/2018 je pro obec Hať uvažováno se specifickou potřebou vyrobené pitné vody pro obyvatelstvo v množství 105 l/os.den.

V severní části řešeného území bude navržený veřejný vodovodní řad napojený na stávající vodovod DN100 umístěný v ul. Lipová. Vodovodní řad v délce 393 m předpokládaného profilu DN80 bude veden v obslužných komunikacích. V jižní části řešeného území budou nové  rodinné domy napojeno přípojkami na stávající vodovodní řad DN80 umístěný v ul. U Bečvy.

 

Kanalizace - odvádění splaškových odpadních vod

V obci je navržena koncepce oddílné kanalizace s tlakovou splaškovou kanalizací odvádějící splaškové odpadní vody do stávající čistírny odpadních vod (ČOV Hať) umístěné na východním konci obce u potoka Bečva.

Kanalizace je ve vlastnictví a provozu obce. V ulici Lipová ohraničující řešené území ze severu je umístěna tlaková stoka D125, v ulici U Bečvy ohraničující řešené území z jihovýchodu je umístěna tlaková stoka D5.

 

Odtokové poměry

Katastrální území Hati patří do povodí potoku Bečva a jejích přítoků. Územím protékají ze západu na východ (paralelně s hlavním tokem Bečvy) dvě (2) drobné bezejmenné vodoteče ve správě Povodí Odry.

Ta severnější je hluboká cca 1 m, jižnější je hluboká cca 0,5 m a je zaústěna do té severnější. Podél severnější vodoteče je trasována navržená komunikace, umožňující vjezd k 20 navrženým rodinným domům.

Srážkové vody ze zastavěného území nemohou být zasakovány na pozemcích stavebníků s ohledem na výsledky hydrogeologického průzkumu (HGP). Bylo zde již provedeno 9 sond, zjištěna ustálená hladina spodní vody na úrovni 0,4 – 1,07 m pod terénem. Dle vyhodnocení HGP v lokalitě řešené touto urbanistickou studií nebyla zastižena vhodná propustná poloha zemin pro možnost utrácení srážkových vod vsakem do horninového prostředí. Srážkové vody je nutno odvádět povrchově do stávající sítě drobných vodotečí. Dle podkladů, poskytnutých obcí, je v řešeném území a jeho blízkosti umístěno několik stok nesoustavné dešťové kanalizace ve vlastnictví obce.

 

Zásobování elektrickou energií

Použité distribuční elektrizační soustavy:

distribuční elektrizační soustava NN – 0,4 kV.

ÚS1 řeší zásobování elektrickou energii nových odběratelů v nových rodinných domech budovaných v zastavitelné ploše P24 a P51 dle ÚP Hať.

Limitem pro zástavbu v řešené ploše ÚS1 je stávající venkovní vedení distribuční elektrizační soustavy 22 kV čís. 209, odbočka pro napojení dvou distribučních transformačních stanic 22/0,4 kV. Nové kabelové vedení distribuční elektrizační soustavy NN – 0,4 kV včetně skříní HDS vybuduje provozovatel distribuční elektrizační soustavy VN a NN ČEZ Distribuce, a.s., na základě „Žádosti o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí“.

 

Elektronické komunikace

Poskytování služeb elektronických komunikací nových účastníků v řešené obytné zástavbě budou zajišťovat operátoři elektronických komunikací na základě žádosti o připojení do veřejné komunikační sítě.

V současné době je v obci vybudováno elektronické komunikační zařízení RSU a přístupová komunikační síť provozovatele Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) a optické komunikační vedení (TKR), které je v majetku obce. V rámci ÚS je navrženo rozšíření optického komunikačního vedení (TKR) v nových trasách. Z nových a stávajících optických kabelů TKR jsou navržené přípojky k jednotlivým rodinným domům, čímž bude zajištěno poskytování služeb elektronických komunikací. Optické kabely TKR budou v navržené obytné ulici vedeny ve vymezeném pásu mimo vozovku.

 

Zásobování plynem

Místní rozvodná síť v Hati je součástí středotlaké soustavy zásobující zemním plynem obce v severní části okresu Opava a to: Bělá, Vřesina, Darkovice, Hať a Šilheřovice.

Soustavu tvoří místní síť, propojovací páteřní plynovod dn 160 napojený na regulační stanice RS1 situovanou na západním okraji Chuchelné a RS2 v lokalitě „Bunkry“ u obce Darkovice. Regulační stanice mají jmenovitý objemový výkon 3000 m3/hod. RS jsou napojeny přípojkami DN100 na vysokotlaký plynovod DN500/PN40 Hlučín – Opava. Soustava, vybudována v 90letech minulého století, spolehlivě zásobuje zemním plynem uvedené obce.

Rozvodná síť pokrývá zastavěné území obce. Plynovody jsou vedeny v trasách místních komunikací, ojediněle v plochách veřejné zeleně nebo na soukromých pozemcích.

Plynovody jsou provedeny z potrubí lPE pro PN ≤ 4 bary, v dimenzích od dn 50 do dn 110 mm, páteřní plynovod v celé délce dn 160.

Nouzové zásobování vodou

Dovoz cisteren:

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s- dispečink - poruchy tel. 800 292 300
 

 

Nemovité a kulturní památky v obci

 stávající nemovité kulturní památky:

Dominantou obce a jedinou kulturní památkou v obci je barokní kostel sv. Matouše postavený opavskou jezuitskou kolejí v roce 1731. Na území obce se rovněž nachází 3 velké a hodně drobných sakrálních staveb - kaplí a křížů.

Obec je součástí regionu, kterému se po I. světové válce v souvislosti s jeho připojením k Československé republice začalo říkat Hlučínsko. Je typicky zemědělskou obcí. Rozloha jejího katastru zaujímá plochu 1573 ha, z toho je 1266 ha zemědělské půdy. Na ní hospodaří pouze soukromí zemědělci. Průměrná nadmořská výška v zastavěné části obce je 215 m.n.m. Nejnižší a nejvyšší místo na katastru obce má 205 a 279 m.n.m.

Překračovat státní hranice po vstupu ČR do schengenského prostoru dne 21.12.2007 je možné nyní na kterémkoliv místě k.ú. Hať, pro přejezd vozidel do Polska je možno využít dva hraniční přechody: Hať - Tworkow a Hať - Rudyszwald, na kterých je však v současné době povolen průjezd pouze vozidlům do 3,5 tuny.

Hať je od roku 2002 sídlem Hlučínského děkanátu církve římskokatolické, ke které se hlásí většina obyvatel obce.

V celé obci je zaveden plyn a vodovod. Stejně tak byla provedena v devadesátých letech digitalizace telefonní sítě. Mimo to je obec pokryta signálem všech tří provozovatelů mobilních sítí.

V obci je pošta, základní i mateřská škola. Jsou zde také praktičtí lékaři. Obec má několik hřišť, koupaliště, tělocvičnu a stadion.