POVODŇOVÝ PLÁN obce HAŤ u Hlučína

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán obce Hať u Hlučína ID dPP:12150 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Uh.Hradiště (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Hať podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Hlučín. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Hať u Hlučína a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a aplikačním prostředí na hat.povodnoveplany.cz.                                                                                                                                              

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Bečva

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:


Povodí Odry, s. p.

zn. POD/10941/2021/922/45.09

ze dne 04.06.2021 
Potvrzení souladu nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Hlučín, Odbor životního prostředí a komunálních služeb, oddělení vodohospodářské
Č.j.: HLUC/01300/2022/OVH/NáH ze dne 7.1. 2022
Schvalovací doložka zastupitelstva obce Hať:
Usnesení č. Z 21/7 ze dne 14.03.2022
Osoba zodpovědná za GDPR:
xxx. xxx xxx, tel: xxx xxx xxx, mail: xxx@xxx.cz

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část únor 2021
organizační část únor 2021
grafická část únor 2021
přílohy únor 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze únor 2021
offline verze únor 2021
digitalizovaná verze únor 2021
databáze POVIS únor 2021

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i

srpen 2020