Hydrologické údaje a vodní režim v katastru obce

Hať je podélně rozložena kolem toku potoka Bečvy. Potok pramení nad Vřesinou  a po průtoku Hatí teče z katastru Hati do Polska, kde se vlévá zleva do Odry. Celková délka toku Bečvy je 8,7 km. Dolní část toku Bečvy je zasazena v prostoru nad Vřesinou a v Hati přibírá řadu zejména pravostranných bezejmenných přítoků. Odtud vyplývá že charakter povodní v Hati má spíše charakter bleskových záplav ze srážek nad katastry Vřesiny a Hati nebo povodní z tajícího sněhu na svazích nad obcí provázených dešťovými srážkami na jaře - tedy povodňových epizod méně častých, pomalých a vleklých a relativně dobře předvídatelných.

Letní hydrologický režim

Nebezpečí hrozí částečně také z letních přívalových nebo déletrvajících stacionárních srážek.

Zimní hydrologický režim

Ledové jevy, které by ohrožovaly obec Hať se ve významnější míře nevyskytují. Pokud by došlo k zalednění na Bečvě, je tento jev výrazně omezen šířkou koryta Bečvy ale, není vyloučeno, že k nápěchům může na hustě rozmístěných mostcích a lávkách (v počtu 12) docházet.

Na druhé straně hrozí také významné zvýšení hladin při jarním tání sněhové pokrývky doprovázeném dešťovými srážkami.

Krajinný ráz území mimo zastavěnou část obce je zemědělský. Jediný souvislý lesní porost se nachází na severozápadě katastru v lokalitě "U Huberta" má výměru 280 ha. Několik rozptýlených lesíků a remízek se smíšeným porostem buků, habrů, dubů, smrků a olší na severní a jižní straně katastru jen dotváří sporadickou zeleň v krajině.

V intravilánu je několik významných stromů rostoucích buď v aleji či osamoceně jako solitéry. Nejvýznamnější je lípa rostoucí na farním dvoře. Dominantně působí i dva duby rostoucí na ul. U Střediska. Jen torzo jež zbylo z lipové aleje rostoucí podél komunikace vedoucí přes obec, která má název Lipová.

Obcí protéká od západu k východu potok Bečva, který pramení na katastru obce Vřesina v lokalitě Vodní důl. Délka jeho toku na katastru obce je 5 238 m. V období let 1958 - 1973 bylo jeho koryto upraveno. Nad obcí ve stejném roce vznikla retenční nádrž - VN Hať. Potok se na katastru polské obce Zabelkow vlévá do řeky Odry. Východní a severní hranice katastru v délce 5 746 m tvoří státní hranice s Polskou republikou, konkrétně s obcemi Rudyszwald, Roszkov, Krzyzanowice, Nowa Wioska a Owsiszce.

Mapa vodních toků na katastru obce

Vodní režim v katastru obce

Popis současného stavu
Řešené území patří do povodí řeky Odry, do úmoří Baltského. Základní povodí tvoří potok Bečva ve správě Povodí Odry s.p. Ostrava.
 

Bečva je potok pro které se pro údržbu toků v zastavěném území ponechává pruh v šířce 8 m od břehové čáry. U ostatních vodních toků se pro jejich údržbu v zastavěném území ponechává pruh šířky 6 m.

Část k. ú. Hať spadá do území zvláštní povodně vodního díla Hať.