Odtokové poměry


Průměrný průtok v jednotlivých místech hlásných profilů není z důvodu absence hlásných profilů kategorie A nebo B, které by ovlivňovaly povodňovou situaci v obci Hať, změřen.


Potok Bečva protéká celým katastrem obce. Hlásný profil C Bečva_H_Vřesina se nachází protiproudně nad Hatí v obci Vřesina.

Kritickými místy při průchodu povodní jsou profily mostů a lávek přes Bečvu, kde dochází ke snížení průtočnosti, ke vzdouvání vody a vybřežování.


Kritické body při průchodu povodní představují

Místa omezující odtokové poměry v katastru obce