A) Přehled inundačních území


Centrální evidence záplavových území je vedena ve VÚV TGM Praha jako součást geografické databáze DIBAVOD a Hydroekologického informačního systému HEIS. Stanovování záplavových území a obsah jejich evidence se řídí vyhláškami 236/2002 Sb. a 391/2004 Sb. Jednotlivá záplavová území na toku vyhlašuje příslušný vodoprávní úřad na základě podkladů dodaných správci toku. Záplavové území zpracovává Správce toku, který je předává vodoprávnímu úřadu, který je pak následně stanovuje.

Pojem „záplavové území“ je dle ustanovení § 66 vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) „administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou.“ Rozsah záplavových území je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.

Záplavové území je vymezeno rozhodnutím věcně příslušného krajského úřadu. Pro obec Hať je to Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný správní úřad podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., a ten vymezil na základě podkladů předložených Povodím Odry, státní podnik, dle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona, záplavové území vodního toku Bečva ř. km 0.0 - 4.356 bylo stanoveno vodoprávním úřadem KÚ Moravskoslezského kraje

Bečva HLUC/48768/2014/OŽPaKS/WO sp. zn. 34230/2014/OŽPaKS/WO

Vodní tok Bečva

Ohrožovaná lokalita zahrnuje celou centrální část obce Hať v široké inundaci kolem jejího koryta, procházejícího podél celou obcí. Na začátku obce napájí i vodní dílo, které má značnou retenční schopnost, ale může obec ohrožovat potenciální zvláštní povodní.

V této lokalitě zcela na východě u hranic s Polskem je ČOV obce Hať .

Jedná se o lokality a objekty uvedené v kapitole Ohrožené objekty.